23 października 2016

Co i jak liczymy w analizie SWOT?

W Pracowni SWOT używamy klasycznej analizy SWOT, rozbudowanej o etap konfrontacji potencjału z otoczeniem. Zastosowanie technik ilościowych dla szacowania wyników SWOT, umożliwia zobiektywizowanie wartości sił i słabości oraz szans i zagrożeń.
this website
PARTYCYPACYJNY CHARAKTER ANALIZY SWOT

Analizę SWOT przeprowadzamy w formie sesji planowania z udziałem osób zaangażowanych w działanie firmy, organizacji lub gminy. Ich udział w sesji planowania polega na indywidualnym ocenianiu na wydrukowanych kartach macierzy, wartości oddziaływania czynników potencjału na otoczenie.

JAK TO LICZYMY?

Oddziaływanie czynników potencjału na czynniki otoczenia wyliczamy jako synergię, rozumianą jako działanie czynników na siebie, których efekt jest większy niż suma ich oddzielnych działań.

Synergię oddziaływań potencjału na otoczenie wyliczamy w macierzach konfrontacji.

Macierz konfrontacji potencjału z otoczeniem

Macierz (matryca) 10 x 10. W wierszach elementy pozytywne Potencjału = 5 czynników Siły P(+) oraz 5 negatywnych czynników Słabości S P(-). W kolumnach elementy pozytywne Otoczenia = 5 czynników pozytywnych Szanse O(+) oraz 5 czynników negatywnych Zagrożenia (O-). W macierzy wyróżnione 4 ćwiartki (5x5): P+ i O+ | P+ i O-| P- - O+| P- i O-|.

Do obliczeń wykorzystujemy system ocen w przedziale liczb całkowitych <-2,+2>. Wartość synergii może przyjmować wartości: -2, -1, 0, +1, +2.

  • Synergia dodatnia: +2,+1 – sytuacja korzystna dla badanej firmy/organizacji
  • Synergia ujemna: -2,-1 – sytuacja niekorzystna dla badanej firmy/organizacji
  • „0” – sytuacja neutralna dla badanej firmy/organizacji

Analiza SWOT według naszej metody jest połączeniem dwóch komplementarnych podejść:
1. obliczenia konfrontacji potencjału organizacji z otoczeniem (macierz konfrontacji P-O) oraz
2. obliczenia konfrontacji otoczenia z potencjałem organizacji (macierz konfrontacji O-P)

Zestawienie tych dwóch perspektyw badania pozwala na określenie bezwzględnych wskaźników oddziaływania F dla każdego czynnika potencjału (siły i słabości) i otoczenia (szanse i zagrożenia).

Współczynnik F (siła czynnika SWOT)
Tekst w czworokącie o zaokrąglonych rogach. F= funkcja (rozkład brzegowy w macierzach P-O i O-P, wskaźnik dobroci macierzy D, wartość łączna macierzy M).

Dla wszystkich czynników SWOT (siły, słabości, szanse, zagrożenia) wskaźniki F są wyliczone w formie liczbowej i procentowej.

Obliczone wartości czynników SWOT zestawiamy ze sobą, w formie wektorowego pola sił, które jest graficznym obrazem wyników analizy.
Główną zaleta naszej metody jest prezentacja graficzna czynników SWOT (siły, słabości, szanse, zagrożenia) w formie wektorów z określonym kierunkiem, wartością i zwrotem.
Pionowa oś dzieli obrazek na dwie części. Po lewej wektory reprezentujące czynniki hamujące rozwój firmy F wraz z opisem i wartościami procentowymi. Po prawej wektory reprezentujące czynniki sprzyjające rozwojowi firmy F wraz z opisem i wartościami procentowymi.

Jak czytać wektorowe pole sił?
Analiza wektorowego pola sił dla firmy prawniczej ilustruje kluczowe zastosowania wyników liczbowego szacowania synergii dla czynników SWOT potencjału i otoczenia.

Wstecz