23 października 2016

Więcej o analizie SWOT

Grafika pokazuje zgrupowane 2x2 elementy SWOT. Potencjał (P) tworzą S (siły = P+) i W (słabości = P-). Otoczenie (O) tworzą O (szanse = O+) i T (zagrożenia = O-).

Nazwa SWOT jest akronimem czterech angielskich słów:

Potencjał – zasoby (kapitały) organizacji.
Otoczenie – czynniki, z których składa się świat otaczający organizację (konkurencja, odbiorcy, czynniki PEST).

 

 

 

 

 

Nazwy pozytywnych i negatywnych czynników potencjału/wnętrza i otoczenia

Schemat blokowy (3 kolumny i 4 wiersze). Elementy w wierszach połączone znakiem =. Pierwszy wiersz. Silne strony organizacji (siły wnętrza)=siły=P(+) Potencjał. Drugi wiersz. Słabe strony organizacji (słabości wnętrza)=słabości=P(-) Potencjał. Trzeci wiersz. Szanse w otoczeniu (szanse zewnętrzne)=szanse=O(+) Otoczenie. Czwarty wiersz. Zagrożenia w otoczeniu (zagrożenia zewnętrzne)=zagrożenia=O(-) Otoczenie.

W analizie SWOT łączymy dwie perspektywy:

  • podejście intuicyjne, odwołujące się do wiedzy oraz doświadczenia uczestników analizy SWOT (techniki jakościowe), w którym określamy siły i słabości potencjału organizacji oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu;
  • analizę ilościową, w której konfrontujemy siły i słabości potencjału z szansami i zagrożeniami w otoczeniu, co pozwala na liczbowe oszacowanie czynników potencjału i otoczenia.

Schemat blokowy. W jednej linii 3 czworokąty składające się na etapy pomiaru konfrontacji potencjału i otoczenia. Tworzą równanie. Pierwszy czworokąt połączony jest z drugim znakiem +. Drugi z trzecim znakiem =. Pierwszy czworokąt - elementy SWOT P(+), P(-), O(+), O(-). Drugi czworokąt, to macierze konfrontacji, w których zderza się czynniki potencjału i otoczenia, Trzeci czworokąt, to wynikające z rachunków macierzy liczbowe wskaźniki (F).

 

 

 

 

Metodą na szacowania prawdopodobieństw poszczególnych czynników potencjału (siły i słabości) oraz otoczenia (szanse i zagrożenia) jest wykorzystanie macierzy konfrontacji.

W analizie SWOT stosowanej w Pracowni SWOT wykorzystano m. in. wyniki prac dr Marka Rawskiego, w zakresie metody refleksji strategicznej.

 

 

 

Wstecz